കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ബാങ്ക് ‘മൂന്നാംവഴി’ ‘വായന’യില്‍

കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ മൂന്നാംവഴി വായന പദ്ധതിയില്‍ അംഗങ്ങളായി. കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ബാങ്ക് ചെയര്‍മാന്‍ ജി.

Read more
Latest News
error: Content is protected !!