ഭക്ഷണത്തിന്റെ നാളം- പി.എന്‍. ദാസ്

മദ്രാസില്‍ , ദീര്‍ഘകായനും കരുത്തനുമായ ഒരു യോഗിയുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോള്‍ മാത്രം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഭിക്ഷ വാങ്ങിയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. യോഗിയാവും മുമ്പ് അദ്ദേഹം

Read more

ദീപാങ്കുരം നൈതിക നാളം – പി.എന്‍. ദാസ്

ഗതികെട്ട് നെല്ല് മോഷ്ടിച്ച ഒരു സാധുകൃഷിക്കാരനെ ജന്മി പിടിച്ചുകെട്ടിയ നിലയില്‍ രാജാവിന്റെ മുന്നില്‍ ഹാജരാക്കി. തത്വചിന്തകനായ ലാവോത്സു അപ്പോളവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജാവിന് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ സ്‌നേഹവും ആദരവുമായിരുന്നു.

Read more