സഹകരണ വകുപ്പ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍/ ബാ ങ്കുകളിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചുളള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുളള സര്‍ക്കുലര്‍

circular-03-2024 (1)

Read more
Latest News
error: Content is protected !!