1969 ലെ കേരള സഹകരണ സംഘം നിയമ ഭേദഗതി: സഹകരണ ഫെഡറേഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ചു 

ചെറുതോണിയിൽ നടന്ന കേരള സഹകരണ ഫെഡറേഷന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്ത് സഹകരണ സംഘം നിയമ ഭേദഗതിക്കുളള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഹകരണ ഫെഡറേഷൻ സി.എൻ. വിജയകൃഷ്ണൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി

Read more

സഹകരണസംഘം ഭേദഗതി ബില്ലില്‍ അഭിപ്രായമറിയിക്കാം

2022 ലെ കേരള സഹകരണസംഘം ( മൂന്നാം ഭേദഗതി ) ബില്‍ സംബന്ധിച്ച സെലക്ട് കമ്മിറ്റി അഭിപ്രായം തേടിക്കൊണ്ട് ചോദ്യാവലി പുറത്തിറക്കി. ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകളിലോ നിര്‍വചനങ്ങളിലോ ഭേദഗതികളിലോ

Read more

hssrptr•GPSIS 2023-GO(P)No140-2022-FinDated21-11-2022_33 (1)

Read more
Latest News