100 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍

ടി.ടി. ഹരികുമാര്‍ (അസി. ഡയറക്ടര്‍, സഹകരണ വകുപ്പ്, കൊല്ലം) ചോദ്യങ്ങള്‍ 1. തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി 1945 സെപ്റ്റംബര്‍ 12 ന് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത ബാങ്ക് ഏത് ?

Read more

100 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍

ചോദ്യങ്ങള്‍ 1. ഗുഡ്‌വില്‍ അക്കൗണ്ട് ഏതുതരം അക്കൗണ്ടാണ് ? 2. കമ്പനിയിലെ റൈറ്റ് ഷെയര്‍ ആര്‍ക്കാണു വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ? 3. പ്രീ പെയ്ഡ് ചെലവുകള്‍ ഏതുതരം

Read more

100 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍

  ചോദ്യങ്ങള്‍ 1. കിട്ടാക്കടം എഴുതിത്തള്ളാന്‍ ആരുടെ അനുവാദമാണു വേണ്ടത് ? 2. സംഘത്തില്‍ ഓഡിറ്ററെ ആരാണു നിയമിക്കുന്നത് ? 3. ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്‍ ഡയരക്ടര്‍

Read more

100 ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍

ചോദ്യങ്ങള്‍ 1. ഇന്ത്യയില്‍ കറന്‍സി നോട്ട് അടിക്കാന്‍ അധികാരം ആര്‍ക്കാണ് ? 2. സാഹിത്യത്തിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കു ഇത്തവണ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ് നേടിയ മലയാളി

Read more
Latest News