പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ സഹകരണ മേഖലയില്‍ ടീം ഓഡിറ്റ് തുടങ്ങി

സംസ്ഥാനത്തു സഹകരണ മേഖലയില്‍ ടീം ഓഡിറ്റ് നടപ്പാക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രാരംഭപദ്ധതി ( പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട് ) പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ നടപ്പാക്കും. ആഗസ്റ്റ് 16 മുതലാണു ഇതു

Read more
Latest News