സഹകരണ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക ഇന്‍ഷൂറന്‍സില്ല; വീണ്ടും മെഡിസെപ്പിലേക്ക്

സഹകരണ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക ഇന്‍ഷൂറന്‍സ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്മാറുന്നു. പ്രത്യേക പദ്ധതി സാങ്കേതിക ബുദ്ധുമുട്ടുകളുണ്ടാക്കുന്നതാണെന്നാണ് സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ വിശദീകരണം. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കുമായി നടപ്പാക്കിയ

Read more