സഹകരണ പെന്‍ഷന്റെ ഭാവി എന്താകും?

സഹകരണ മേഖലയിലെ പല പദ്ധതികളുടെയും വര്‍ത്തമാനകാല സാഹചര്യം വിലയിരുത്താത്തത് ആ പദ്ധതികളെത്തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടാക്കുന്നു. അത്തരത്തിലൊന്നാണു1995 മാര്‍ച്ച് 14 നു നടപ്പാക്കിയ സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി. സര്‍ക്കാരിന്

Read more