‘കേരള സഹകരണ സംരക്ഷണ നിധി’ക്കായി സ്‌പെഷല്‍ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചു

സഹകരണ സംഘങ്ങളെ സഹായിക്കാനായി സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്ന ‘കേരള സഹകരണ സംരക്ഷണ നിധി’ക്കായി സ്‌പെഷല്‍ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചു. സഹകരണ വകുപ്പിലെ സ്‌പെഷല്‍ സെക്രട്ടറി പി.എസ്. രാജേഷിനെയാണ് സ്‌പെഷല്‍ ഓഫീസറാക്കിയത്.

Read more
Latest News