എല്ലാ ജില്ലയിലും ജില്ലാബാങ്കും ക്ഷീരയൂണിയനും ലക്ഷ്യം; ദേശീയ സഹകരണനയം ഉടനെ പ്രഖ്യാപിക്കും

രണ്ടു ലക്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ അഞ്ചു കൊല്ലത്തിനകം പാക്‌സ്  രാജ്യത്തെ കാര്‍ഷികവായ്പയുടെ 20 ശതമാനവും നല്‍കുന്നത് സഹകരണമേഖല രാജ്യത്തെ ഓരോ ജില്ലയിലും ഒരു ജില്ലാസഹകരണബാങ്കും ഒരു ക്ഷീരോത്പാദകയൂണിയനും സ്ഥാപിക്കുമെന്നു

Read more

കേരളം ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കാര്‍ഷിക സംഘങ്ങള്‍ ഒറ്റ ശൃംഖലയില്‍

­കേരളം ഒഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാസഹകരണ സംഘങ്ങളെ ഒറ്റ ശൃംഖലയിലാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക്. 63,00 പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലാണ് പൊതു സോഫ്റ്റ് വെയര്‍

Read more

10 വര്‍ഷത്തിനുശേഷം പ്രാഥമികസംഘങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‍ പുതുക്കുന്നു

അസോസിയേഷന്‍ പ്രതിനിധികളുമായുള്ള ചര്‍ച്ച നാളെ തുടങ്ങുന്നു മാനദണ്ഡം പുതുക്കേണ്ടത് മൂന്നു വര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍   സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘങ്ങളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‍മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി തുടങ്ങി.

Read more