ഇള ഭട്ടിന്റെ ജീവിതകഥയുമായി മൂന്നാംവഴി 63-ാം ലക്കം –

ഇക്കഴിഞ്ഞ നവംബര്‍ രണ്ടിന് അന്തരിച്ച, ഗാന്ധിമാര്‍ഗത്തിലെ മൃദുവിപ്ലവകാരി ഇള ഭട്ടിന്റെ ജീവിതകഥയാണു ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാംവഴി സഹകരണമാസികയുടെ ( 63-ാം ലക്കം . പത്രാധിപര്‍ സി.എന്‍. വിജയകൃഷ്ണന്‍ )

Read more
Latest News
error: Content is protected !!