പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ പ്രതിനിധിയെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തി സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ബോര്‍ഡ് പുനസംഘടിപ്പിച്ചു  

സംസ്ഥാന സഹകരണ പെന്‍ഷന്‍ബോര്‍ഡ് പുനസംഘടിപ്പിച്ചു. സഹകരണ മേഖലയിലെ പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ പ്രതിനിധിയെ കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പുനസംഘടന. പെന്‍ഷനേഴ്‌സ് സംഘടനയുടെ ഏറെക്കാലമായുള്ള ആവശ്യമാണിത്. പെന്‍ഷന്‍ പരിഷ്‌കരണത്തിലെ അപാകത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പെന്‍ഷനേഴ്‌സ്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!