ചേരാനല്ലൂര്‍ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

എറണാകുളം ചേരാനല്ലൂര്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, എ.ടി.എം കാര്‍ഡ് എന്നിവയുടെ ഉദ്ഘാടനം കെ.ജെ. മാക്സി എം.എല്‍.എ നിര്‍വഹിച്ചു. ഇവയര്‍ സോഫ്ട് ടെക്കിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയുളള ആദ്യ

Read more