അഭിഭാഷകരുടെ ഹൗസിംഗ് സംഘം ഇനിമുതല്‍ വായ്പാ സഹകരണ സംഘം

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അഭിഭാഷകരുടെ ഹൗസിംഗ് സംഘം ഇനി മുതല്‍ വായ്പാ സഹകരണ സംഘമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. എട്ട് കോടതി കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുവായിരത്തി എണ്ണൂറോളം അഭിഭാഷകര്‍ക്ക് പ്രയോജനം

Read more