തിരുവനന്തപുരം ഇടവ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചു.

[email protected]

കൺസ്യൂമർഫെഡ് മായി സഹകരിച്ച് തിരുവന്തപുരം ഇടവ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ചു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ സാധനങ്ങളും വിലക്കുറവിലാണ് നൽകുന്നത്. മാർക്കറ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ജെ. ശശാങ്കൻ നിർവഹിച്ചു. ഡയറക്ടർ താബിത്ത് അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. ഡയറക്ടർ മുരളീധരൻ നായർ, കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഇസ്‌ലാഹ് ,കുട്ടികൾ സഹകാരികൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഹെഡ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്കറ്റ് ജൂൺ 30 വരെ തുടരും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.