ഒളവണ്ണ ബാങ്ക് പ്രതിഭാസംഗമം നടത്തി

ഒളവണ്ണ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് പ്രതിഭാസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക്ഹാളില്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തു വൈസ് ്പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. പി. ഗവാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്കുപ്രസിഡന്റ് വി. വിജയന്‍ അധ്യക്ഷനായി.

Read more

ഒളവണ്ണ ബാങ്ക് സ്‌കൂള്‍മാര്‍ക്കറ്റ് തുടങ്ങി

ഒളവണ്ണ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് സ്‌കൂള്‍മാര്‍ക്കറ്റ് തുടങ്ങി. ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുപ്രസിഡന്റ് ശാരുതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വിജയന്‍ വി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. വൈസ്പ്രസിഡന്റ് തങ്കമണി, പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാന്റിങ് കമ്മറ്റി

Read more