മലപ്പുറത്തിന്റെ ലയനം ബില്ല് പാസായി; സമഗ്ര സഹകരണ നിയമഭേദഗതി അടുത്ത സമ്മേളനത്തില്‍

സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമത്തിൽ സമഗ്ര ഭേദഗതി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ബിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ഒക്ടോബറിലാണ് ഇനി സഭ സമ്മേളനത്തിന് സാധ്യതയുള്ളത്. മലപ്പുറം ജില്ലാസഹകരണ ബാങ്കിനെ കേരളബാങ്കിൽ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!