കടന്നമണ്ണ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന് തുടക്കം

പ്രവര്‍ത്തന മേഖലയില്‍ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ട മലപ്പുറം കടന്നമണ്ണ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ക്ക് തുടക്കമായി. കോഴിക്കോട്ടുപറമ്പ് കോപ്പ് അറീനയില്‍ നടന്ന നൂറാം വാര്‍ഷിക

Read more

സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ടീം ഓഡിറ്റ് പദ്ധതി: മലപ്പുറം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം 

സഹകരണ മേഖലയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമ മാക്കുന്നതിനും വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സഹകരണ ആഡിറ്റിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിയ ടീം ഓഡിറ്റ് സംവിധാനത്തിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം സഹകരണ ആഡിറ്റ്

Read more

മലപ്പുറത്തിന്റെ ലയനം ബില്ല് പാസായി; സമഗ്ര സഹകരണ നിയമഭേദഗതി അടുത്ത സമ്മേളനത്തില്‍

സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമത്തിൽ സമഗ്ര ഭേദഗതി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ബിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കും. ഒക്ടോബറിലാണ് ഇനി സഭ സമ്മേളനത്തിന് സാധ്യതയുള്ളത്. മലപ്പുറം ജില്ലാസഹകരണ ബാങ്കിനെ കേരളബാങ്കിൽ

Read more