ഫാർമേഴ്‌സ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

എറണാകുളം കൂത്താട്ടുകുളം ഫാർമേഴ്‌സ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച ഹെഡ് ഓഫീസ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, അഗ്രോ ഷോപ്പിന്റെ എന്നിവയുടെ ഉദ്‌ഘാടനവും, മുറ്റത്തെ മുല്ല പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം വാർഷീക ആഘോഷവും

Read more