ഫാർമേഴ്‌സ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച ഹെഡ് ഓഫീസിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

എറണാകുളം കൂത്താട്ടുകുളം ഫാർമേഴ്‌സ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നവീകരിച്ച ഹെഡ് ഓഫീസ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, അഗ്രോ ഷോപ്പിന്റെ എന്നിവയുടെ ഉദ്‌ഘാടനവും, മുറ്റത്തെ മുല്ല പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം വാർഷീക ആഘോഷവും

Read more
Latest News