എ.ടി.എം കാര്‍ഡിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം നടത്തി

ഇവയര്‍ സോഫ്‌ടെക്കിന്റെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയുളള എ.ടി.എം കാര്‍ഡിന്റെ വിതരണോദ്ഘാടനം നടത്തി. ചെറുപൊയ്ക സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ എ.ടി.എം കാര്‍ഡ് ഉദ്ഘാടനം കൊടിക്കുന്നില്‍ സുരേഷ് എം.പി,   ഇടപ്പളളി

Read more
Latest News