കര്‍ണാടകത്തിലെ ആശുപത്രിസംഘത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു റദ്ദാക്കി

ഉടനെ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ നിര്‍ദേശം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ വന്‍സംഖ്യ ചെലവായെന്നു സംഘം നിയമം അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നു കേന്ദ്ര സഹകരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അതോറിറ്റി മള്‍ട്ടിസ്റ്റേറ്റ് സഹകരണസംഘം

Read more