രക്തദാനക്യാമ്പ് നടത്തി

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂര്‍ ഇമ്പിച്ചിബാവ സ്മാരക സഹകരണ ആശുപത്രിയുടെ (ഐ.എം.സി.എച്ച്)ബ്ലഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റു തൃപ്രങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീയും തിരൂര്‍ ജില്ലാആശുപത്രി ബ്ലഡ്ബാങ്കും സഹകരിച്ചു രക്തദാനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. പഞ്ചായത്ത്

Read more

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിയില്‍ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ പങ്ക്: സ്പീക്കര്‍ എ.എന്‍. ഷംസീര്‍

പൊന്ന്യം സഹകരണ ബാങ്ക് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി തുടങ്ങി ബാങ്ക് രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തി  വിഷരഹിത പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതി നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ സഹകരണ

Read more