സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസിലെ അഡീഷ്ണല്‍ രജിസ്ട്രാറും ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാറും മാറി; ജില്ലകളിലും സമഗ്രമാറ്റം 

സഹകരണ വകുപ്പില്‍ കൂട്ടസ്ഥലംമാറ്റം. സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ ഓഫീസിലെ അഡീഷ്ണല്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ മുതല്‍ സഹകരണ പരിശീലന കേന്ദം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍വരെയുള്ള വിവിധ തസ്തികയിലുള്ളവരെ സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥാനക്കയറ്റം കൂടി

Read more