യു.പി.ഐ. ഇടപാടില്‍ ഗൂഗിള്‍പേ, ഫോണ്‍പേ കമ്പനികളുടെ ആധിപത്യം കുറയ്ക്കാന്‍ നടപടിയുണ്ടായേക്കും

ചെറുകിട ഫിന്‍ടെക് കമ്പനികള്‍ക്ക് യു.പി.ഐ. ഇടപാട് രംഗത്ത് വളരാന്‍ പാകത്തില്‍ പുതിയ പരിഷ്‌കാരം കൊണ്ടുവരാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നു. യു.പി.ഐ. ഇടപാടുകളില്‍ ഫോണ്‍ പേ, ഗൂഗിള്‍ പേ തുടങ്ങിയ

Read more