ഐ.ഡി.എഫ്.സി. ലിമിറ്റഡിനെ ഐ.ഡി.എഫ്.സി. ഫസ്റ്റ് ബാങ്കില്‍ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടിക്ക് അംഗീകാരം

   ലയനത്തിനു റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയത് ഡിസംബറില്‍  ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ ഓഹരിവിലയില്‍ മുന്നേറ്റം ഐ.ഡി.എഫ്.സി. ലിമിറ്റഡിനെ തങ്ങളുടെ ബാങ്കില്‍ ലയിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് ഐ.ഡി.എഫ്.സി. ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ

Read more