വിദ്യാതരംഗിണി വായ്പാ പരിധിപത്തു ലക്ഷം രൂപയാക്കി

Deepthi Vipin lal

ഒന്നു മുതല്‍ പന്ത്രണ്ടു വരെയുള്ള ക്ലാസുകളില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി പഠിക്കുന്നതിനു മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ വാങ്ങാന്‍ സഹകരണ വകുപ്പു നടപ്പാക്കിവരുന്ന വിദ്യാതരംഗിണി പദ്ധതിപ്രകാരം ഒരു സംഘത്തിനു നല്‍കാവുന്ന പരമാവധി വായ്പാ പരിധി പത്തു ലക്ഷം വരെയായി ഉയര്‍ത്തി. നിലവില്‍ വായ്പാ പരിധി അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയാണ്. വര്‍ധിച്ച വായ്പാ ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്താണ് വായ്പാ പരിധി ഉയര്‍ത്തുന്നതെന്നു സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറുടെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

തിരിച്ചടവ് ഉറപ്പാക്കി സി. ക്ലാസ് അംഗങ്ങള്‍ക്കുകൂടി പദ്ധതിപ്രകാരം വായ്പ നല്‍കാനും സംഘങ്ങള്‍ക്കു അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. മൊബൈല്‍ വാങ്ങാന്‍ ഒരാള്‍ക്കു പതിനായിരം രൂപയാണ് അനുവദിക്കുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News