വിളിപ്പുറത്തുണ്ട് വൈബ് സര്‍വ്വീസ് 

സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും വീടുകളിലേക്കും ആവശ്യമായി വരുന്ന ജോലികള്‍ക്ക് തൊഴിലാളികളെ തിരഞ്ഞു നടക്കേണ്ടതില്ല. ഒരൊറ്റ കോളില്‍ കാര്യം നടക്കും മിതമായ നിരക്കില്‍ മുഴുവൻ ജോലിയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഉള്‍പ്പടെ വിദഗ്ദരായ തൊഴിലാളികളുടെ

Read more