അമുലിന്റെ ഫ്രഷ് മില്‍ക്ക് അടുത്താഴ്ച അമേരിക്കയില്‍ കിട്ടും

ഇന്ത്യയുടെ രുചി ‘ ആഗോളതലത്തിലേക്ക് മിഷിഗണ്‍ പാലുല്‍പ്പാദക സഹകരണ സംഘവുമായി ചേര്‍ന്ന് വിപണനം തൈരും ബട്ടര്‍മില്‍ക്കും പനീറും പിന്നാലെയെത്തും അടുത്താഴ്ച മുതല്‍ അമുലിന്റെ ഫ്രഷ് മില്‍ക്ക് അമേരിക്കയിലും

Read more