യു.പി.ഐ. ആപ്പുകള്‍ വഴി ബാങ്കുകളുടെ കാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീനുകളിലും പണമടയ്ക്കാം

യുണിഫൈഡ് പേയ്മെന്റ് ഇന്റര്‍ഫേയ്സ് (യു.പി.ഐ) സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കുകളുടെ കാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീനുകളില്‍(സി. ഡി.എം) പണം നിക്ഷേപിക്കാന്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ അനുമതി. നിലവില്‍ ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ്

Read more