അഞ്ച് അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് 89.95 ലക്ഷം രൂപ പിഴയിട്ടു

ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് നാലു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബാങ്കുകള്‍ 2022-23 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം ഈടാക്കിയത് 14.04 കോടി രൂപ രാജ്യത്തെ അഞ്ച് അര്‍ബന്‍ സഹകരണബാങ്കുകള്‍ക്കു റിസര്‍വ് ബാങ്ക് മൊത്തം 89.95 ലക്ഷം രൂപ

Read more