സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്യാരന്റിയില്‍ നല്‍കിയ കോടികളുടെ കുടിശ്ശിക വായ്പ തിരിച്ചുപിടിച്ച് കേരളബാങ്ക്

 നെല്ല് സംഭരണത്തിന് സപ്ലൈകോയ്ക്ക് നല്‍കിയപണം കാര്‍ഷികവായ്പയാക്കി മാറ്റി കെ.ടി.ഡി.എഫ്.സി. നല്‍കാനുള്ള കുടിശ്ശിക 425 കോടിരൂപ തിരിച്ചുപിടിച്ചു   കോടികളുടെ കുടിശ്ശിക വായ്പ തിരിച്ചുപിടിച്ച് നിര്‍ണായക ചുവടുവെപ്പുമായി കേരളബാങ്ക്.

Read more

സഹകാരി റൈസുമായി കുറ്റ്യാടി ബാങ്ക്

കിലോക്ക് 60 രൂപ നേരിട്ട് അരി ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ചു അടുത്തതവണ കൂടുതല്‍ സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൃഷി നടത്തും സഹകാരി റൈസ് വിപണിയിലിറക്കി കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്. കുറ്റ്യാടി

Read more