മര്‍ക്കന്റയില്‍ സഹകരണ സംഘം വെളിച്ചം വായ്പാ പദ്ധതി തുടങ്ങി

  ടുമ്പാശ്ശേരി മര്‍ക്കന്റയില്‍ സഹകരണ സംഘം വെളിച്ചം വായ്പാ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. സോളാര്‍ പാനലുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നത് സഹകാരികള്‍ക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നല്‍കുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. പരിസ്ഥിതി

Read more