അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ദിനം ; സഹകരണ സ്റ്റാമ്പ് പ്രകാശനം ചെയ്തു.

അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കിയ സഹകരണ സ്റ്റാമ്പ് സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ കോലിയക്കോട് എന്‍. കൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ സഖ്യം രൂപകൽപ്പന

Read more