ശമ്പളത്തില്‍നിന്ന് വായ്പയിലേക്കുള്ള അടവ് പിടിക്കാന്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി

സി.എ.ജി.യുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടുപ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം സര്‍ക്കുലറിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ല സഹകരണബാങ്ക് വായ്പ കൊടുത്ത തുക ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍നിന്നു പിടിയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ കംപ്‌ട്രോളര്‍ ആന്റ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍

Read more