കേരളബാങ്ക് ക്ലര്‍ക്ക്, കാഷ്യര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് പി.എസ്.സി. വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി സ്‌റ്റേ

കേരളബാങ്ക് നിയമനം സംബന്ധിച്ചുള്ള തര്‍ക്കം വീണ്ടും കോടതി കയറി. ക്ലര്‍ക്ക്, കാഷ്യര്‍ തസ്തികയിലേക്ക് എപ്രില്‍ ആദ്യം വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാന്‍ പി.എസ്.സി. തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍, വിജ്ഞാപനം ഇറക്കുന്നത് മൂന്നുമാസത്തേക്ക്

Read more