പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി പിന്നിട്ട് മലയിടംതുരുത്ത് ബാങ്ക് മുന്നോട്ട്

87 രൂപ നാലണയും 29 അംഗങ്ങളുമായാണ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മലയിടംതുരുത്ത് സഹകരണ ബാങ്ക് 1948 ല്‍ പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങിയത്. ബാങ്ക് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ഒരു സ്‌കൂളാണ്. പിന്നീട്

Read more

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിയില്‍ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ പങ്ക്: സ്പീക്കര്‍ എ.എന്‍. ഷംസീര്‍

പൊന്ന്യം സഹകരണ ബാങ്ക് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി തുടങ്ങി ബാങ്ക് രക്തദാന ക്യാമ്പ് നടത്തി  വിഷരഹിത പച്ചക്കറി കൃഷി വ്യാപന പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതി നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ സഹകരണ

Read more