സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ ഖാദി കോര്‍ണര്‍ തുടങ്ങാന്‍ പദ്ധതിയുമായി ഖാദി ബോര്‍ഡ്

സഹകരണ സംഘങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് ഖാദി വിപണന ശൃംഖല ഒരുക്കാന്‍ ഖാദി ബോര്‍ഡിന്റെ തീരുമാനം. സഹകരണ സംഘങ്ങളിലോ, സംഘങ്ങളുടെ വിപണന കേന്ദ്രളിലോ സ്ഥല സൗകര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ഖാദി കോര്‍ണര്‍ എന്ന

Read more
Latest News
error: Content is protected !!