ചെക്യാട് ബാങ്ക് കുടിവെള്ള വിതരണം തുടങ്ങി

വരള്‍ച്ചക്കാലത്ത് ആശ്വാസമായി കുടിവെള്ളവിതരണവുമായി ചെക്യാട് സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക്. ചെക്യാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുപ്രദേശത്താണു ബാങ്ക് സൗജന്യമായി കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം  ചെക്യാട് വേവം വാര്‍ഡില്‍ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ്

Read more