സഹകാരി റൈസുമായി കുറ്റ്യാടി ബാങ്ക്

കിലോക്ക് 60 രൂപ നേരിട്ട് അരി ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിച്ചു അടുത്തതവണ കൂടുതല്‍ സ്ഥലങ്ങളില്‍ കൃഷി നടത്തും സഹകാരി റൈസ് വിപണിയിലിറക്കി കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്. കുറ്റ്യാടി

Read more