സുവര്‍ണജൂബിലിയിലെത്തിയ 80-ാം വകുപ്പും അനുബന്ധചട്ടങ്ങളും

സഹകരണസംഘങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥവിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 80-ാം വകുപ്പും 182 മുതല്‍ 201 വരെയുള്ള ചട്ടങ്ങളും 1974 ജനുവരി ഒന്നിനാണു പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നത്. നേരിട്ടു നിയമനം നടത്തുന്ന തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങള്‍

Read more