ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡിന്റെ വാര്‍ഷിക നിരക്കില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് വരുത്തി എസ്.ബി.ഐ.

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖല ബാങ്കാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതിലെ ഇടപാടുകാരില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡാണ്. ഏപ്രില്‍മുതല്‍ ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡിന്റെ വാര്‍ഷിക

Read more