ആര്‍.ബി.ഐ. നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു; ദുര്‍ബലബാങ്കുകള്‍ ലയിക്കണമെന്നത് ആര്‍.ബി.ഐ.    നയമല്ല

അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകള്‍ സ്വയംതിരുത്തി മുന്നേറണം അര്‍ബന്‍ സഹകരണബാങ്കുകളെ ലയിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിക്കില്ലെന്ന് ആര്‍.ബി.ഐ. വ്യക്തമാക്കി. ദുര്‍ബലമായ അര്‍ബന്‍ സഹകരണബാങ്കുകളെ മറ്റു ബാങ്കുകളില്‍ ലയിക്കാനോ ബാങ്കിതര ധനകാര്യസ്ഥാപനമായി മാറാനോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന്

Read more