മൗറീഷ്യസിലേക്ക് 14,000 ദശലക്ഷം ടണ്‍ അരി അയക്കുന്നു

NCEL വഴി ഇതുവരെ അയച്ചത് 1325 കോടിയുടെ അരി NCEL ന്റെ ഉടമകള്‍ അഞ്ചു വന്‍കിട സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയില്‍നിന്നു മൗറീഷ്യസിലേക്കു 14,000 ദശലക്ഷം ടണ്‍ വെള്ളയരി കയറ്റുമതി

Read more