പിഴ ചുമത്തല്‍: റിസര്‍വ് ബാങ്കിനു കിട്ടിയത് 78.6 കോടി രൂപ

പിഴശിക്ഷയില്‍ 88 ശതമാനം വര്‍ധന കെ.വൈ.സി. മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്തതും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാന്‍ പഴുതുണ്ടാക്കുന്നതും വലിയ വീഴ്ച വിവിധ വീഴ്ചകള്‍ക്കു റിസര്‍വ്ബാങ്ക് ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു ചുമത്തിയ പിഴയില്‍ 88 ശതമാനം

Read more

അഞ്ച് അര്‍ബന്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്കുകൂടി റിസര്‍വ്ബാങ്കിന്റെ പിഴശിക്ഷ

 ഇത്തവണ ആകെ ചുമത്തിയത് 9.25 ലക്ഷം രൂപ  ഈയാഴ്ച ഇതു രണ്ടാം തവണ പിഴ മൊത്തം 99.20 ലക്ഷം രൂപ ഈയാഴ്ച രണ്ടാംതവണയും റിസര്‍വ് ബാങ്ക് അര്‍ബന്‍

Read more