സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാര്‍ക്കും ക്ഷാമബത്ത പുതുക്കി

സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത ഏഴു ശതമാനത്തില്‍നിന്ന് ഒമ്പതു ശതമാനമായി വര്‍ധിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ വിവിധ സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പുതിയ നിരക്കില്‍ ക്ഷാമബത്ത അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ മാര്‍ച്ച് 13

Read more