നഷ്ടത്തിലാകുന്ന സംഘങ്ങള്‍ക്കു കരുതല്‍ധനവ്യവസ്ഥയില്‍ ഇളവ്

നഷ്ടത്തിലാകാനിടയുള്ള സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്കും സഹകരണബാങ്കുകള്‍ക്കും റിസര്‍വ്തുക വകയിരുത്തുന്നതില്‍ ഇളവ് അനുവദിച്ചു. 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ഓഡിറ്റില്‍ വായ്പാകുടിശ്ശികയ്ക്കും വായ്പയിലുള്ള പലിശക്കുടിശ്ശികയ്ക്കും 40/2007 സര്‍ക്കുലര്‍ പ്രകാരം നിര്‍ദേശിക്കപ്പെട്ട കരുതല്‍ തുക

Read more

സംഘങ്ങളിലെ ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍മാരുടെ സീനിയോരിറ്റിയും ഉദ്യോഗക്കയറ്റവും: രജിസ്ട്രാര്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങളിറക്കി

കേരളത്തിലെ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്കുകളിലും സംഘങ്ങളിലുമുള്ള ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍തസ്തികയുടെ സീനിയോരിറ്റിയും ഉദ്യോഗക്കയറ്റവും സംബന്ധിച്ച് സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാര്‍ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് നിയമാനുസൃതം നിയമനം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ എന്‍ട്രി

Read more