ബാങ്കുവായ്പ: കുടിശ്ശിക കൂടുതല്‍ വിദ്യാഭ്യാസവായ്പയില്‍; കുറവ് ഭവനവായ്പയിലും

വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുടെ വായ്പകളില്‍ തിരിച്ചടവില്‍ ഏറ്റവും കുടിശ്ശിക വിദ്യാഭ്യാസവായ്പകളിലാണെന്നു റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിരതാറിപ്പോര്‍ട്ട്. കുടിശ്ശിക ഏറ്റവും കുറവ് ഭവനവായ്പകളിലാണ്. ബാങ്കുകളുടെ ആസ്തിഗുണനിലവാരം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടു. വ്യക്തിഗതവായ്പാവിഭാഗത്തില്‍ കുടിശ്ശിക

Read more

ബാങ്കുകളില്‍ അവകാശികളില്ലാത്ത നിക്ഷേപം വര്‍ധിക്കുന്നു;     78,213 കോടി രൂപയ്ക്ക് ആളില്ല

വരുമാനം 11.08 ശതമാനം വര്‍ധിച്ച് 70.48 ലക്ഷം കോടിയായി ഭക്ഷ്യവിലക്കയറ്റം കൂടാന്‍ സാധ്യത 2024-25 സാമ്പത്തികവര്‍ഷം ഇന്ത്യന്‍സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഏഴു ശതമാനം മൊത്തആഭ്യന്തരോത്പാദന (ജി.ഡി.പി) വളര്‍ച്ച കൈവരിക്കുമെന്നു റിസര്‍വ് ബാങ്ക്

Read more