പിഴ ചുമത്തല്‍: റിസര്‍വ് ബാങ്കിനു കിട്ടിയത് 78.6 കോടി രൂപ

പിഴശിക്ഷയില്‍ 88 ശതമാനം വര്‍ധന കെ.വൈ.സി. മാനദണ്ഡം പാലിക്കാത്തതും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാന്‍ പഴുതുണ്ടാക്കുന്നതും വലിയ വീഴ്ച വിവിധ വീഴ്ചകള്‍ക്കു റിസര്‍വ്ബാങ്ക് ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കു ചുമത്തിയ പിഴയില്‍ 88 ശതമാനം

Read more