ഇനി ഇ-റുപ്പി ഉപയോഗിക്കാം ഗൂഗിള്‍ പേ വഴിയും; ഡിജിറ്റല്‍ കറന്‍സിയുടെ പുതിയ ഉപയോഗ സാധ്യതയുമായി ആര്‍.ബി.ഐ.

ആർ.ബി.ഐ. ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയായ ഇ-പ്പിയുടെ ഉപയോഗം പല മേഖലയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് റിസർവ് ബാങ്ക്. ചെറു ഇടപാടുകൾക്ക് ഇറുപ്പി ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം. ഇതിനുള്ള ഫോൺ പേ,

Read more