പാലക്കാട് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പടക്കവിപണി സജീവം : 15 ലക്ഷത്തിന്റെ പടക്കം വിറ്റു

പടക്ക വിൽപന 25 ശതമാനം വിലക്കുറവിൽ 30 വർഷമായി തുടരുന്ന പടക്ക വിൽപന വിഷു എത്തിയതോടെ നഗരത്തിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പടക്ക വിപണി സജീവമായി. എല്ലാ വര്‍ഷവര്‍ഷത്തെയും പോലെ

Read more