മധ്യപ്രദേശില്‍ ധാന്യസംഭരണവും റേഷന്‍കടയും നടത്തുന്ന സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്ക് വിവരാവകാശനിയമം ബാധകമാക്കി

    സംഘങ്ങളുടെ റേഷന്‍കടകളിലെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം പരസ്യപ്പെടുത്തണം പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയില്‍പ്പെടുന്ന സംഘങ്ങള്‍ വിവരാവകാശ നിയമത്തിന്‍ കീഴില്‍ വരും   മധ്യപ്രദേശിൽ ധാന്യസംഭരണവും റേഷൻകടകളും നടത്തുന്ന എല്ലാ

Read more