കലര്‍പ്പില്ലാത്ത കരുതലുമായി മണ്ണാര്‍ക്കാട് ബാങ്കിന്റെ നാട്ടുചന്ത

പ്രാഥമിക കാര്‍ഷികവായ്പാ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ ബഹുമുഖ സേവനകേന്ദ്രങ്ങളായി മാറണമെന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴില്‍ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നാട്ടുചന്ത എന്ന പദ്ധതിക്ക് മണ്ണാര്‍ക്കാട് റൂറല്‍ സഹകരണ ബാങ്ക് രൂപം

Read more